EN / DE / IT / FR

10.01.2018
REGULAMIN KONKURSU “#mojetakemeHOME” – INSTAGRAM


§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „#mojetakemeHOME” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez TMH Mateusz Karewicz, ul. Rydygiera 11/226, 01-793 Warszawa, Regon 101697187, NIP 771-270-59-30, (dalej: „TMH”). Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/takemehome_design/. Organizatorem Konkursu jest TMH. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 10.01.2019 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 28.02.2019 r. (do godziny 23.59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego mebel marki take me HOME. w aranżacji wnętrza. Zdjęcie musi być opisane hashtagiem #mojetakemeHOME i oznaczone @takemehome_design. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy. Organizator wybierze pięć najładniejszych zdjęć i nagrodzi 5 autorów bonem podarunkowym do take me HOME. na kwotę 500 zł. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 07.03.2019 r. w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci bonu podarunkowego jest przesłanie do dnia 14.03.2019 r. prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom listownie do dnia 21.03.2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez TMH z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie wykorzystane do stworzenia zdjęcia – mozaiki ze wszystkich zgłoszeń konkursowych, które zostanie opublikowane na profilu na Instagramie take me HOME. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki take me HOME. w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela TMH niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. TMH ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec TMH swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. TMH może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

 • niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,
 • niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
 • zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajam, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
 • naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
 • zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż take me HOME.
 • § 4 Przetwarzanie danych osobowych

  Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest TMH Mateusz Karewicz, ul. Rydygiera 11/226, 01-793 Warszawa, Regon 101697187, NIP 771-270-59-30. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

  § 5 Tryb składania reklamacji

  Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: biuro@takemehome.pl.

  § 6 Postanowienia końcowe

  Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.takemeHOME.pl w dziale Regulamin oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na Instagramie Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

  INSTAGRAM inspirations

  • ⁣Thank you @indexdubai for having us and our MILO collection. It was pure pleasure!📍❤🇵🇱🇦🇪⠀ Dziękujemy za możliwość wystawienia się, doświadczenia targów w Dubaju i poznania tylu wspaniałych i kreatywnych ludzi. Więcej o targach 👉 https://takemehome.pl/index-dubai-2019-targi-meblarskie/⠀
  • Zadowoleni, zmęczeni czy może gotowi do nowych projektów? 🤓🎉 U nas dużo zmian oraz dużo...(daszych) nowości 🤫🙌 w następnym poście uchylimy rąbka tajemnicy..TYMCZASEM: Pięknie dziękujemy za wspaniałe wrażenia, liczne rozmowy i odwiedziny naszego stoiska podczas @warsawhome_official 🙏 Mamy nadzieję, że spotkamy się już niebawem! ❤
  • The last chance to see our novelties at Warsaw Home. 
VELO sofa and armchair by Luigi Cittadini and MILO coffee table by Lubo Majer. 
@warsawhome_official 
@luigivittoriocittadini .
.
  • MAYA is one of our 2019 novelties. 
Warsaw Home Hall F 4.7
Design: Stefan Bartel & Michael Holzer
.
@warsawhome_official 
@michaelholzerdesign .
.
  • Please meet MAESTRO and have a seat. 
design: Luigi Cittadini F 4.7 at Warsaw Home
@warsawhome_official 
@luigivittoriocittadini
  • Our novelties are waiting for you. 
LUPO by Stefan Bartel&Michael Holzer 
Hall F 4.7
@warsawhome_official .
  • Don’t miss our novelties at Warsaw Home. 
Hall F Selected Design
Stand F 4.7
@warsawhome_official .
.