Regulamin

DOKUMENT ZAWIERA:
I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
II. REGULAMIN USŁUGI DOSTAWA Z WNIESIENIEM


I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Mateusza Karewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TMH Mateusz Karewicz z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem sklepu internetowego www.takemehome.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, czyli podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
12. Sprzedawca – oznacza Mateusza Karewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TMH Mateusz Karewicz z siedzibą w Warszawie (01-793), ul. Rydygiera 11/226, NIP: 771-270-59-30, REGON: 101697187, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
13. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.takemehome.pl.
14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
3. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem §9 ust. 17.
5. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.
6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.
2. Rejestracja jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
d) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;
e) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
b) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
6. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
b) Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od na adres poczty elektronicznej Klienta.
8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 5 Zamówienia realizowane przez sklep.

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
3. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 4 powyżej.
6. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.
7. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
8. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
9. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
10. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
11. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy.
12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);\
b) TPAY - integrator płatności umożliwiający płatności BLIK, szybki przelew, Google Pay, Tpay Raty (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) płatność w ratach za pośrednictwem Credit Agricole Raty (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w magazynie Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś Towar wydany zostanie w magazynie Sprzedawcy);
13. Klient może modyfikować zamówienie, jeśli dotyczy produktu nie mającego statusu „PRODUKT NA ZAMÓWNIENIE”, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. Zasady zwrotu należności Klientom określono w §7 i §8 poniżej.
14. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.
15. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
16. Klient zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, który będzie przekazany Dostawcy w celu dokładnego umówienia terminu dostawy.
17. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
18. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
19. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
20. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w magazynie Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 8:00-16:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
21. Klient zobowiązany jest odebrać towar w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o zakończonej realizacji. W przypadku nieodebrania mebla w ciągu 5 dni roboczych, Sprzedawca nalicza opłatę za magazynowanie w wysokości 15 zł za dobę.
22. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
23. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
24. Przy realizacji dostaw zastosowanie mają przepisy Prawa Przewozowego.

§ 6 Zamówienia na indywidualne na życzenie klienta

1. Klient ma możliwość zamówienia mebla w indywidualnym wymiarze lub kolorze, niedostępnym w sklepie internetowym.
2. Zamówienia mebla indywidulanego klient dokonuje się poprzez wypełnienie i odesłanie do Sprzedawcy „Formularza Zamówienia Mebla Indywidualnego” opisującego parametry zamawianego mebla.
3. Zamówienie uruchamianie jest po jego pełnym opłaceniu lub wpłacie minimum 50% zaliczki. Jeśli klient decyduje się na wpłatę zaliczki, pozostała część płatna jest na rachunek Sprzedawcy przed wysłaniem mebla, lub za pobraniem przy odbiorze od firmy kurierskiej lub gotówką przy osobistym odbiorze mebla z magazynu Sprzedawcy.
4. Termin realizacji mebla indywidualnego wynosi:
a) około 30-35 dni roboczych w przypadku stolika, konsoli, półki lub wieszaka
b) około 35-45 dni roboczych w przypadku stołu.
5. Koszt wysyłki mebla indywidulnego jest wyceniany indywidualnie i zależy od gabarytów mebla oraz miejsca dostawy. Klient informowany jest o przybliżonym koszcie dostawy mebla przed złożeniem zamówienia.
6. Meble indywidualne nie podlegają zwrotowi.
7. Zwrot wpłaconej zaliczki możliwy jest tylko w sytuacji, gdy realizacja mebla indywidualnego nie została rozpoczęta.

§ 7 Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient będący Konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. Adres do wysyłki: ul. Chojniak 64, 05-074 Długa Kościelna.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
5. W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniem w transporcie zastosowanie mają obowiązujące przepisy Prawa Przewozowego oraz Kodeksu Cywilnego.
6. W przypadku zniszczenia przez Dostawcę w transporcie mebla wyprodukowanego na indywidualne zamówienie klienta, Sprzedawca zobowiązuje się wyprodukować nowy mebel w terminie wynoszącym nie więcej niż 50% standardowego czasu realizacji, dla danego rodzaju mebla.
7. Reklamacjom nie podlegają różnice w odcieniach mebli wykończonych tym samym olejowoskiem, lakierem lub bejcą, ponieważ finalny kolor produktu zależy od wyjściowego koloru danego kawałka drewna i jego reakcji na impregnację.

§ 8 Gwarancje

Sprzedawca udzielana na produkty 24 miesięcznej gwarancji.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
2. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku zakupu mebla wykonanego na zamówienie, posiadającego w opisie produktu informację “PRODUKT NA ZAMÓWIENIE”.
3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:
a) bezpośrednio w magazynie Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 9 – 17 lub
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.
Adres do wysyłki: ul. Chojniak 64, Długa Kościelna 05-074.

§ 10 Zwrot należności

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:
a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
b) odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §7 Regulaminu;
c) obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §6 Regulaminu.
2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta z którego dokonana on zapłaty.
b) w przypadku zapłaty przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o którym mowa w §8 ust. 2 lit. b oraz w §8 ust. 2 lit. c powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy, zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

§ 11 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza jak za własne działanie lub zaniechanie.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12 Dane osobowe i pliki „Cookies”

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
9. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
10. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies” w celu:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c) statystycznym.
11. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

§ 13 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.12.2014.


II REGULAMIN USŁUGI DOSTAWA Z WNIESIENIEM

§ 1. WSTĘP

Niniejszy REGULAMIN określa zasady korzystania oraz zakres usługi transportu z wniesieniem (dalej „Usługa”) świadczonej przez firmę transportową (dalej “Dostawca”) na rzecz Klientów, którzy dokonali zakupu towaru (dalej „Towar”) marki take me HOME (dalej “Sprzedawca”).

§ 2. SPOSÓB ZAMÓWIENIA USŁUGI

1. Klient zamawia Usługę poprzez wybór w koszyku opcji dostawy “Dedykowana dostawa z wniesieniem, rozpakowaniem i zabraniem opakowań”.
2. Wybór usługi oznacza akceptację Regulaminu Usługi, a w szczególności cennika (dalej „Cennik”), stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3. ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługa świadczona jest na terytorium Polski.
2. Usługa obejmuje dowóz mebla pod adres wskazany w zamówieniu, oraz jego wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Klienta, o ile dostęp do wskazanego pomieszczenia nie jest ograniczony, rozpakowanie mebla oraz zabranie pustych opakowań.
3. Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z Klientem, lecz nie później niż do godziny 20.

§ 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Decydując się na Usługę, Klient wyraża zgodę, na przekazanie Dostawy jego danych kontaktowych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu, w celu umożliwienia realizacji Usługi.

§ 5. KOSZT USŁUGI

1. Cennik stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Dostawca wycenia Usługę na podstawie Cennika.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających realizację Usługi, np. brak windy, za mała winda, wyjątkowo wąska klatka schodowa, brak możliwości wjazdu na osiedle, brak możliwości zaparkowania na ulicy pod wskazanym adresem, konieczność rozkręcenia mebla na czas wniesienia, etc. Dostawca naliczy opłatę dodatkową za utrudnienia, o której mowa w Cenniku.

§ 6. REALIZACJA USŁUGI

1. Dzień i godzina wykonania Usługi ustalane są między Klientem a Dostawcą telefonicznie.
2. Dostawca umożliwia Klientowi wybór terminu realizacji usługi spośród dostępnych terminów dostaw.
3. Opłata za Usługę realizowana jest bezpośrednio przy dostawie towarów w formie gotówkowej. Opłata jest zgodna z cennikiem.
4. Dostawca wnosi mebel do pomieszczenia wskazanego przez Klienta, o ile dostęp do wskazanego pomieszczenia nie jest ograniczony.
5. W przypadku, gdy opakowany towar nie może zostać dostarczony do wyznaczonego pomieszczenia bez uprzedniego rozpakowania, Klient musi dokonać oględzin i odbioru mebla po rozpakowaniu i przed wniesieniem. W takiej sytuacji Klient ponosi pełną odpowiedzialność za potencjalne uszkodzenia towaru oraz wszystkich elementów znajdujących się na drodze wnoszenia towarów do wyznaczonego pomieszczenia.
6. W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym adresem w umówionym terminie Dostawca czeka na Klienta 15 minut. W przypadku niepojawienia się klienta:
6.1 towar wraca na magazyn
6.2 naliczana jest pełna opłata za usługę Dostawcy
6.3 ustalany jest nowy termin wykonania Usługi
6.4 realizacja Usługi w nowym terminie podlega nowej opłacie
7. Dostawca może odmówić wykonania Usługi w sytuacji, kiedy:
7.1 Dostawa nie jest możliwa, gdy miejsce rozładunku nie jest przygotowane w sposób prawidłowy i utrudnia wniesienie towaru. Dostawca nie ma obowiązku organizowania wolnej przestrzeni dla dostarczanego towaru.
7.2 Wykonanie Usługi niesie ze sobą ryzyko potencjalnego uszkodzenia Towaru;
8. Gdy Usługa nie zostanie zrealizowana z przyczyn, o których mowa w punkcie 5 i 6:
8.1 dostarczany towar wraca do magazynu, skąd Klient może odebrać go osobiście.
8.2 Klient pokrywa pełny ustalony koszt dostawy oraz opłatę za przechowywanie mebli, o której mowa w Załączniku 1 Regulaminu.

§ 7. OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient odpowiada za weryfikację wymiarów zakupionego mebla pod kątem możliwości jego wniesienia.
2. Klient zobowiązuje się w sposób należyty przygotować miejsce rozładunku oraz zorganizować wolne miejsce dla dostarczonych towarów w miejscu przeznaczenia.
3. Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę o ewentualnej zmianie terminu dostawy na co najmniej jeden dzień przed umówionym wcześniej terminem dostawy.
4. Klient zobowiązany jest wskazać Dostawcy drogę do lokalu.

§ 8. OBOWIĄZKI DOSTAWCY

1. Dostawca musi wykonać usługę z największą starannością i ostrożnością, tak aby nie doszło do uszkodzenia mienia Klienta.
2. Dostawca zobowiązany jest poinformować Klienta telefonicznie o przewidywanym opóźnieniu w dostawie, większym niż 1 godzina.
3. Dostawca zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnej zmianie terminu dostawy na co najmniej jeden dzień przed umówionym wcześniej terminem dostawy.

§ 9. REZYGNACJA Z USŁUGI

Klient może zrezygnować z Usługi poprzez zgłoszenie tego faktu Dostawcy telefonicznie na co najmniej jeden dzień przed umówionym wcześniej terminem dostawy.


Załącznik 1

LP. Rodzaj usługi STAWKA (brutto)
1. dostawa stolika kawowego, półki, konsoli 99 zł
2. dostawa regału, stołu lub komody do 200 cm 149 zł
3. dostawa mebla powyżej 200 cm długości 249 zł
4. opłata za wyjątkowo trudne warunki dostawy (np. brak możliwości wjazdu na osiedle; bardzo wąska klatka schodowa lub drzwi; konieczność rozkręcenia mebla i ponownego skręcenia w lokalu klienta) 50-100 zł
5. przechowanie mebla 20 zł / rozpoczęta doba
6. opłata za podjazd bez możliwości realizacji usługi z winy klienta stawka podstawowa dla danego gabarytu mebla
Zamknij
Sign in
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.

biuro@takemehome.pl

660 748 148

Showroom
ul Duchnicka 3
01-794 Warszawa
showroom@takemehome.pl

by gorg.pl